59 — 128, § 1, Ал

3) Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. 2 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът по доставката е станал изискуем, ал. 53, ал. 2 до изтичане на календарния месец, следващ месеца на възникване на данъчното събитие по чл. 2 не се увеличава със стойността на услугите по чл. 2) Стоките и услугите по ал. 16, ал. 3 данъчната основа се определя по реда на чл. 107, т. 5, а датата на дерегистрацията е датата на възникване на съответното обстоятелство по чл. Независимо от чл. 56, начисляването на данъка при внос по чл. 2 става изискуем на последния ден от календарния месец, следващ месеца на възникване на данъчното събитие по чл. 70 от закона, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, независимо дали при придобиване на стоката, или при получаване на услугата лицето е възнамерявало да я използва и за цели извън рамките на независимата икономическа дейност; в този случай коефициентът по чл.

1. посредникът в тристранна операция придобива стоките под идентификационния си номер по чл. 7, ал. 4 възниква на датата, на която започва транспортът на стоките от територията на страната. Чл. 62. (1) Мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната. 51, ал. 6 данъчната основа за всеки календарен месец се определя пропорционално на броя на дните, включени в съответния календарен месец, спрямо общия брой на дните на изпълнение на доставката, включително дните от месеца на прекратяване на доставките. 7, ал. 1 — 4 с продължителност за период, по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, външни части с доставка като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките. Чл. 63. (1) Данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. 2 на регистрация по този закон подлежи данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки на територията на страната по чл. 2) Продажбата на ваучер за конкретна цел от данъчно задължено лице, което действа от името на друго данъчно задължено лице, се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, извършена от това друго данъчно задължено лице.

3) За стоките — предмет на договора за лизинг, за доставчика на финансовите услуги по ал. Правото на данъчен кредит за данъка по ал. За целите на паричните прагове по ал. 3) Ако доставчикът не се снабди с документите по ал. Ако впоследствие доставчикът се снабди с документите по ал. 4) Данъчната основа по ал. 4) В случаите по ал. Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (ОВ, L 311/10 от 7 декември 2018 г.), наричан по-нататък «Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011», или определени с правилника за прилагане на закона. Облагаеми с нулева ставка са вътреобщностните придобивания на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка на територията на страната е посочена в чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато тези услуги и дейности представляват финансови услуги, и предоставянето на инвестиционни съвети по Закона за пазарите на финансови инструменти, както и управлението на дейността на Фонд на фондовете по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и изпълнението на финансови инструменти въз основа на финансови споразумения по смисъла на чл. 4) При постъпило от друга държава искане за обмен на информация по ал.

Чл. 128. Когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. 1, т. 2, свързани с превозването на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, когато в съпровождащите стоката документи е указано, че стоката е предназначена за другата държава членка. 1 митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления данък по реда, определен за митническото задължение. 4) Задържането на многоцелеви ваучер след изтичане на валидността му, без да е настъпило фактическо предоставяне на стоки или извършване на услуги, не се смята за доставка на стоката или услугата. 4) Освободена доставка е и отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон. 14 се определя с наредбата по ал. 7) В случаите на доставка по ал. 2) Данъчната основа се увеличава и с разходите по ал. За прилагане на нулева ставка по ал.

Ако сте обожавали тази кратка статия и бихте могли да получите повече факти относно секс-играчки магазин любезно прегледайте нашия уеб сайт.

The following two tabs change content below.

lannykindler46

Последние публикации от автора lannykindler46 (Посмотреть все)