2) Когато За Стоките По Ал

24 от 2018 г., изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. 2) (Доп. — ДВ, бр. Чл. 118. (Изм. — ДВ, бр. Чл. 136. (Изм. — ДВ, бр. Чл. 131б. (Нов — ДВ, бр. Чл. 141. (Изм. — ДВ, бр. 7) (Изм. — ДВ, бр. 6. (нова — ДВ, бр. 9. (нова — ДВ, бр. 17) (Нова — ДВ, бр. 20) (Нова — ДВ, бр. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. 6) (Нова — ДВ, бр. 14) (Нова — ДВ, бр. 19) (Нова — ДВ, бр. 8) (Изм. — ДВ, бр. 3. (доп. — ДВ, бр. 7) (Отм. — ДВ, бр. 19 — ДВ, бр. Всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, на което са предоставени за съхранение стоки, води детайлна отчетност за тези стоки, която задължително съдържа информация, позволяваща установяване на вида и количеството на стоките във всеки момент, за всяко от лицата, предоставили стоките за съхранение, както и идентифициране на лицата, изпратили, транспортирали или получили стоките при приключване на съхранението им. 1, извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, е длъжно да предава по дистанционна връзка на Националната агенция за приходите и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива.

Чл. 123. (1) Всяко регистрирано лице води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му по този закон от органите по приходите. 15а от територията на страната до територията на друга държава членка, води електронен регистър на тези стоки, който позволява на органите по приходите да проверяват правилното прилагане на този режим. 4. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата по ал. Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал. А и трудно се върви по улици с такива обувки, нали? Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Лице, за което е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискален бон и желае да ползва софтуер за управление на продажбите в търговски обект, може да избере за управлението на продажбите да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по ал. Всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим на складиране на стоки до поискване по чл. Данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, блузи и ризи с доставка е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал. Мили дами, запомнете, че чантата не е просто моден аксесоар, тя е нещо, което има функционална роля. Надяваме се да успеем да представим не просто LED продукти, а и идеи и решения за употребата им. 2. компетентните органи на държавата членка, където данъкът е дължим — когато лицето е установено на територията на страната, а данъкът за доставката е дължим в друга държава членка.

5 регистрираното лице подава една справка-декларация за данъчния период, включваща доставките, извършени от лицето до датата на дерегистрацията, включително доставките, извършени след датата на последващата регистрация. Протоколът за безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки по чл. 1 регистрираното лице подава и отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 4) Съдържанието на обобщената информация по ал. В случаите на продажби на стоки или услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване и които се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване, с изключение на услуги по обмяна на валута, фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ по ред и начин, определени с наредбата по ал. 16. Редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера се определят с наредбата по ал. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал. 123, ал. 6 в дневника за покупки за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в този регистър, като съдържанието на информацията и начинът на нейното отразяване се определят с правилника за прилагане на закона.

The following two tabs change content below.

marcoloughlin

Последние публикации от автора marcoloughlin (Посмотреть все)