2) Когато За Стоките По Ал

1 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбите на тази глава не се прилагат. 2) Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон — за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем. Правото на приспадане на данъчен кредит за получена доставка на стоки или услуги, за която е приложен специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, за която получават плащане от държавния бюджет. Чл. 51. (1) Данъчното събитие при вътреобщностна доставка възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. 3. доставката на стоки и предоставянето на услуги от организациите по т. 3. доставката на протези, както и услугите по предоставянето им на хора с увреждания, когато доставките са част от здравните услуги по т. 3) Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.

4. прехвърлянето на право на собственост на прилежащи терени към нови сгради, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тези терени. Чл. 45. (1) Освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. Следващият фактор при избора на дамски якета или грейки е тяхното удобство, както и топло- и ветрозащитни свойства. В нашият онлайн магазин ще Ви предложим огромно разнообразие от маркови дамски якета и палта, подходящи както за хладните пролетни и есенни дни, така и за студената зима. Ако искате да научите как да изберете дамски чанти за своя гардероб, то е време да се запознаете с най-добрите съвети на стилистите по този въпрос. 1 подава и VIES-декларация за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 5 и 6 се упражнява в данъчния период, през който е извършена доставката на стоката или услугата, или в един от следващите 12 данъчни периода чрез съставяне на протокол за определяне размера на неползвания при придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне, и отразяването му в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период.

1. доставката на стоки и извършването на услуги от организациите по чл. 1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга. 102 и лице, което отговаря на условията на ал. 4) Освободена доставка е и отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец. Няма как да остане незабелязано малко момченце, облечено със стилен костюм, с модерна детска риза, а защо не и с вратовръзка или малка госпожица с мини детско сако, шал и елегантно детско палто. 4. услугата, пряко свързана със спорта или физическото възпитание, предоставяна от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност. 1 и 2 за доставката е издаден документ с начислен данък със ставката по чл. След онлайн поръчка оператор се свързва с теб за потвърждение и уточняване на детайлите по доставката. 1, буква «а», както и доставката на учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, когато стоките са доставени от организациите по т.

33 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато тези услуги и дейности представляват финансови услуги, и предоставянето на инвестиционни съвети по Закона за пазарите на финансови инструменти, както и управлението на дейността на Фонд на фондовете по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и изпълнението на финансови инструменти въз основа на финансови споразумения по смисъла на чл. 20б, ал. 4, уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от издаването на идентификационен номер по ДДС от всяка държава членка, по електронен път, както и в случаите на отнемането му. ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. 1, той коригира резултата от прилагането на тази алинея по ред, определен с правилника за прилагане на закона. 3) Освободено от облагане с данък е и всяко вътреобщностно придобиване на стоки, чиято доставка на територията на страната е освободена доставка по тази глава.

Ако ви хареса тази статия, бихте искали да получите повече информация за изискани бижута с отстъпка добре посещение на уеб сайта.

The following two tabs change content below.

marcoloughlin

Последние публикации от автора marcoloughlin (Посмотреть все)